کتاب صوتي تکنیکهای فرزندپروری

مدتي است كتاب تكنيك هاي فرزندپروري را به صورت كتاب صوتي در آورده ام، يعني از روي كتاب خوانده ام. اميدوارم بدين شكل امكان دسترسي تعداد بيشتري از عزيزان به مطالب كتاب فراهم گردد. لينك فصول كتاب صوتي در زير امده است.
براي دانلود فايل ها، كافي است راست كليك كرده، فايل مورد نظر را دانلود كنيد.
در ضمن مي توانيد با مراجعه به بخش “موضوع ها” در سايت، موضوع ” متن و فايل صوتي تكنيك هاي فرزندپروري ” را كليك كرده، همزمان با گوش كردن به فايل صوتي، به متن هم دسترسي داشته باشيد.

با احترام،

سعید جهانشاهی

 

تکنیک های فرزندپروری مقدمه قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری مقدمه قسمت دوم
مقدمه كتاب، حاوي توضيحاتي در خصوص نحوه يادگيري بهتر تكنيك ها است. آن توضيحات را از دست ندهيد.

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل اول

كتاب تکنیک های فرزند پروري فصل دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروري فصل سوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل چهارم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل پنجم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل ششم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل ششم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل هفتم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل هفتم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل هفتم قسمت سوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل هشتم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل هشتم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل نهم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل نهم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل نهم قسمت سوم

كتاب تكنيك هاي فرزندپروري فصل دهم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دهم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل یازدهم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل یازدهم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل یازدهم قسمت سوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت اول

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت دوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری قصل دوازدهم قسمت سوم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت چهارم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت پنجم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت ششم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت هفتم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت هشتم

کتاب تکنیک های فرزندپروری فصل دوازدهم قسمت نهم